Vedtægter for grundejerforeningen

Vedtægterne for Grundejerforeningen Vængerne er senest revideret i 2017.

Hent vedtægterne som printervenlig pdf her (klik)

 

 

Vedtægter 2017

§ 1.   FORENINGENS NAVN.

Grundejerforeningen “VÆNGERNE“, 8310 Tranbjerg J.

§ 2.   FORMÅL.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i deres egenskab af grundejere.

§ 3.   FORENINGENS MEDLEMMER.

stk 1.    Foreningens medlemmer består af grundejere, der indenfor bebyggelsen Jegstrup- og Skovgårdsvænget ejer en selvstændig parcel, som ifølge tinglyst deklaration på ejendommen er pålagt medlemskab af foreningen.Medlemskabet omfatter grundejerens ægtefælle eller samlever.

stk 2.    Som medlem af grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, 8310 Tranbjerg, da institutionen er beliggende på matr. nr. 3 sq, Jegstrup By, Tranbjerg.

Endvidere er ejeren af ejendommen matr.nr. 3 sp, Jegstrup By, Tranbjerg, beliggende Orholt Alle 10, 8310 Tranbjerg ligeledes medlem af grundejerforeningen.

Skovgårdsvænget 600 betaler 12 x kontingent og Orholt Alle 10 betaler 10 x kontingent.

§ 4. FORENINGENS TILHØRSFORHOLD.

stk 1.    Foreningen kan lade sig tilmelde lands- og/eller landsdelsorganisationer,hvis formål svarer til foreningens eget, samt foreninger, som på lokalt planvaretager grundejernes interesser.

stk 2.    Uden egentligt medlemskab kan foreningen samarbejde med andre foreninger eller interessegrupper, forudsat et sådant samarbejde er fremmende for foreningen.

§ 5. GENERALFORSAMLING.

stk 1.     Generalforsamlingen er højeste ansvarlige myndighed i enhver henseende.

stk 2.     Denne myndighed gælder også for beslutninger og hæftelser indgået på generalforsamlingen.

stk 3.     Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i marts måned.

stk 4.     Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt eller ved udsendelse pr. E-mail, og meddeles på foreningens hjemmeside af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 

Medlemmerne skal påse, at grundejerforeningen har deres korrekte E-mailadresse.

stk 5.     Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 15. februar. De indkomne forslag udsendes af bestyrelsen til samtlige medlemmer inden generalforsamlingen.

stk 6.     Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
 4. Godkendelse af revisor for kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Budget for kommende år.
 7. Fastlæggelse af kontingent, samt overførsel af midler til vejfonden for kommende år.

 8. Valg til bestyrelsen.
 9. Valg af 2 suppleanter.
 10. Eventuelt.

§ 6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

stk 1.     Dette kan afholdes, når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt anmoder bestyrelsen herom.

stk 2.     Anmodningen skal bilægges angivelse af ønsket dagsorden, og den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes senest 30 dage efter anmodning, med mindst 14 dages varsel.

§ 7. FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE.

stk 1.     Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, samt varetager foreningens interesser i det lokale samarbejde herunder Tranbjerg Fællesråd, idet hvert bestyrelsesmedlem tildeles et ansvarsområde. Bestyrelsen kan give de enkelte bestyrelsesmedlemmer prokura.   

 1. FORMANDEN varetager foreningens interesser udadtil, samt koordinerer de øvrige ansvarsgruppers arbejde.
 2. KASSEREREN fører foreningens regnskab.
 3. SEKRETÆR fører foreningens protokol.
 4. ANSVARSOMRÅDE 1 - NÆSTFORMAND  der samtidig giver vejledning, hvad angår forholdet mellem den enkelte grundejer og myndighederne.
 5. ANSVARSOMRÅDE 2 - varetager drift og vedligeholdelse af veje og fælles arealer, der er tilskødet foreningen. Dog kan ændring af fællesarealer ikke foretages uden generalforsamlingens godkendelse.
 6. ANSVARSOMRÅDE 3 - forestår foreningens miljøarbejde, tilrettelægger festarrangementer og andre arrangementer af underholdende art.
 7. ANSVARSOMRÅDE 4 - ansvarshavende redaktør, som påser, at de for foreningen nødvendige oplysninger tilgår medlemmerne mindst tre gange årligt. Ovennævnte nyhedsformidling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i foreningens eget blad/hjemmeside - udsendelse af nyhedsbrev via e-mail, eller evt. i forbindelse med et, af flere foreninger i Tran­bjerg, udgivet blad.     

stk 2.     Der gives bestyrelsesmedlemmerne mulighed for at danne interessegrupper inden for deres ansvarsområde. Beslutninger truffet inden for en interessegruppe skal forelægges den samlede bestyrelse til godkendelse.

§ 8. BESTYRELSEN.     

stk 1.     Bestyrelsen vælges af og blandt foreningens medlemmer.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og kasserer vælges særskilt, mens de resterende ansvarsområder fordeles af bestyrelsen mellem de øvrige 5 bestyrelsesmedlemmer.

stk 2.     Bestyrelsens medlemmer vælges for en to-årig periode således, at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, medens kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.     

stk 3.     Som suppleanter vælges to medlemmer, som er på valg hvert år.     

stk 4.     Der afholdes normalt bestyrelsesmøde en gang om måneden.     

stk 5.     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dens medlemmer er til stede ved et bestyrelsesmøde, som skriftligt er indkaldt med mindst 7 dages varsel med angivelse af dagsorden for mødet.     

stk 6.     Beslutninger på bestyrelsesmødet træffes ved simpelt stemmeflertal.     

stk 7.     Formanden indkalder til bestyrelsesmøder efter behov eller når 2 af dens medlemmer fremsætter begæring herom.     

stk 8.     Der føres referat over alle bestyrelsesmøderne.

§ 9. AFSTEMNING.     

stk 1.     Ved generalforsamlingen har hver parcel, som er medlem i henhold til § 3, to stemmer. En grundejers stemmeret fortabes såfremt et medlem er i restance med betaling af kontingent til foreningen.     

stk 2.     De på generalforsamlingen forelagte sager kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, og såfremt et stemmeberettiget medlem ønsker skriftlig afstemning, skal dette følges.     

stk 3.     Ved afstemning om lovændringer eller vedtagelse af nye love fordres, at mindst 50% af medlemmerne er fremmødt, og at mindst 67% af disse stemmer for forslagene, for at disse kan vedtages.     

stk 4.     Er den ordinære generalforsamling ikke beslutningsdygtig ved afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser, afholdes der ekstraordinær generalforsamling jfr. § 6, idet samtlige medlemmer skal have tilsendt udkast til ændringen eller den nye lov, senest 7 dage før den ekstraordinære generalforsamling.     

stk 5.     Ved 2. generalforsamling kan afstemning om lovændringer eller lovtilføjelser afgøres ved simpelt stemmeflertal.

§ 10. FORENINGENS MIDLER.     

A. Midlernes frembringelse.     

stk 1.     Foreningens indtægter fremkommer primært i form af et kontingent, som betales af foreningens medlemmer.     

stk 2.     Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen på baggrund af et samlet budget for det kommende år, som bestyrelsen fremsætter på generalforsamlingen.     

stk 3.     En evt. kontingentændring træder i kraft ved første normale indbetalingsdag efter vedtagelsen, uanset om der er sket forudbetaling.     

stk 4.     Kontingentet forfalder til betaling en gang årligt med forfaldsdato den førstkommende bankdag efter den 01.01.     

stk 5.     Kontingentindbetaling kan ske til foreningens pengeinstitut og forfaldsdag = 14 dage. Er indbetalingen ikke foretaget senest forfaldsdag, er bestyrelsen berettiget til at overgive sagen til inkasso uden yderligere varsel.         

Rykkergebyr ved for sent indbetaling af kontingent, dækkende de faktiske udgifter, fastsættes af bestyrelsen.     

B. Midlernes sikring.     

stk 6.     Foreningens midler henstår i foreningens pengeinstitut, som tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af en af de forannævnte plus to øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Betaling fra foreningens bankkonto kan foregå elektronisk, hvis betalings­systemet er godkendt af foreningens revisor og i øvrigt opfylder foreningens krav om fuldmagt. Elektronisk betaling kan udelukkende gennemføres af formand og kasserer i fællesskab.     

stk 7.     Kun kassereren kan modtage indbetaling i form af kontant eller check, og som ikke direkte indsættes på foreningens konti. For sådanne indbetalinger skal der udstedes kvittering, og indbetalingerne skal indsættes på foreningens konti senest 7 dage efter modtagelsen. Dog kan bestyrelsen bemyndige de enkelte bestyrelsesmedlemmer til at modtage indbetalinger samt afholde udgifter ved enkeltstående arrangementer.     

stk 8.     Udbetaling kan ske efter følgende retningslinier:          

a.     Elektronisk betaling skal foregå i et system via foreningens bank, der kan håndtere dobbelt fuldmagter efter de bestemmelser der er omtalt i § 10 stk. 6.

b.     Beløb på over 3.000,00 kr. kan kun udbetales over foreningens konto, og kun med underskrift, som omtalt i § 10, stk. 6.

stk 9.     Kassereren har udelukkende en kassebeholdning i forbindelse med arrangementer. Dog højst 3 bankdage før og 5 bankdage efter et arrangement.     

stk 10.    Kassereren er regnskabspligtig, og der føres specificeret kasseregnskab over samtlige foreningens økonomiske aktiviteter med kontifordeling. Regnskabet skal til enhver tid udvise alle bevægelser registreret indtil tre dage forinden.     

stk 11.    Regnskabsåret går fra den 1. jan til den 31. dec, og det færdige regnskab overgives til foreningens revisor senest tre dage før den årlige revision, påtegnet af kassereren og formanden.     

stk 12.    Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes det på generalforsamlingen fastsatte beløb i en vedligeholdelsesafdeling (beløbet forhøjes til nærmest med 5-delige tal). De indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto.  

Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr. 25.000,-) i vedligeholdelsesafdelingens pengeinstitut, og midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer beslutning herom.     

stk 13.    De i § 10 stk 8 og 12 omtalte beløb kan af bestyrelsen ændres efter godkendelse på en generalforsamling, uden at dette betragtes som lovændring, dvs. ved simpelt stemmeflertal.     

stk 14.    Bestyrelsen vælger en statsautoriseret-eller registreret revisor uden for foreningens medlemskreds til udførelse af den årlige revision.        

Revisoren godkendes af generalforsamlingen.     

stk 15.    Alle foreningens bilag og balance skal til enhver tid fremlægges på forlangende, til eftersyn for samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 11. FORENINGENS OPLØSNING.     

stk 1.     DEKLARATIONEN.         

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter kvalificeret annullering af den bestemmelse i skødet, som er tinglyst deklaration for området, og som påbyder alle grundejere i området medlemskab.     

stk 2.    OPLØSNING.         

Opløsning af foreningen kan søges gennemført såfremt 2/3 af medlemmerne ønsker det, eller såfremt en beslutningsdygtig generalforsamling med kvalificeret flertal på 3/4 af de afgivne gyldige stemmer vedtager opløsning.         

Der kan kun afholdes en ekstraordinær generalforsamling med opløsning som dagsordens punkt mellem hver ordinær generalforsamling.         

Disse love er vedtaget på den ekstraordinæregeneralforsamling den 16-4-1980, og afløser tidligere udsendte love.       

§ 3 ændret på ekstraordinær generalforsamling i foråret 1984.         

§ 8. stk. 2, samt § 10. stk. 12, ændret på ekstraordinær generalforsamling 28. marts 1990.        § 10. stk. 4 og 5, er ændret på ekstraordinær generalforsamling 9.4.1992.

§ 3. stk. 1, 2 og 3, § 5. stk. 1. og 5, § 7. stk. 1, pkt. 3, § 8. stk. 1, § 9. stk. 1, 6 og § 10. stk. 5, 6, og 7 er ændret på ekstraordinær generalforsamling 1.4.1998.         

§ 7. stk. 1, pkt. 7, § 10 pkt. B stk. 6. stk. 8. stk. 9 og stk. 15 er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2002.       

§ 10. stk. 4. er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2012.         

§3, stk. 2, §5, stk. 4:, §5, stk. 6. pkt. 7, §7, stk. 1 pkt. 7, §10 B stk 8b og §10 stk. 12 afsnit 1 er ændret på ekstraordinær generalforsamling i 2017.

Tranbjerg, den 20. april 2017.