Til nye beboere!

Som tilflytter til Jegstrupvænget fra nr. 1 - 633 eller Skovgårdsvænget fra nr. 2 til 600, er du ifølge en deklaration i dit skøde, medlem af grundejerforeningen "VÆNGERNE".

Bestyrelsen ønsker hermed at byde dig velkommen og håber, du må føle dig hjemme og vil medvirke til at gøre området attraktivt og behageligt at bo i.

FÆLLESAREALER:

I grundejerforeningens område findes flere større eller mindre fællesarealer, som på forskellig måde skal være til gavn for beboerne, og vedligeholdes af grundejerforeningen.

LEGEPLADSER:

Legepladser for mindre børn findes jævnt fordelt i området, medens større børn har bedre udfoldelsesmuligheder i det store sammenhængende fællesareal midt gennem området, hvor også en "Multibane" er placeret.

Bemærk venligst åbningstiderne for denne, som er:

Hverdage samt søndag til kl. 21. Lørdag til kl. 18.

På fællesarealerne findes bl.a. kælkebakke, fodboldbane og legeplads for de større børn.

PARKERING:

Parkering på vejene bedes indskrænket mest muligt bl.a. af hensyn til oversigtsforholdene (børn), og lastbilparkering på vejene inde i området frabedes helt og holdent, idet vejene er smalle, og lastbilmotorer virker generende i et område, hvor byggeprocenten trods alt er relativ høj.

HUSDYR:

Husdyr som hunde og katte er dejlige dyr, men husk at disse dyr ofte efterlader visitkort på uheldige steder, når de får lov at løbe frit omkring.

Ovenfor er nævnt nogle af de fordele, men også pligter, som kan være med til at skabe et acceptabelt miljø for det store flertal af foreningens medlemmer.

Det undgås dog ikke, at der undertiden opstår f.eks.:

AFFALDSPROBLEMER:

Disse løses oftest ved at kontakte Affald/Varme på tlf. 87 44 11 44, hvor der kan købes ekstra sække, eller træffes aftale om afhentning af større effekter GRATIS.

HAVEAFFALD:

Haveaffald i større mængder må dog fjernes i container, men benyt dette til at kontakte de nærmest boende (evt. hele vejen), så klares det uden større udgifter.

GENBRUGSSTATION:

Genbrugsstation (nærmeste): Birkegårdsvej 8, 8361 Hasselager

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7 - 18, Lørdag - søndag, kl. 10 - 17.

KLOAKER:

Forstoppelse af kloaker eller toilet kan evt. klares af dig selv, ved at låne foreningens rensebånd og kloakrenser (fås ved henvendelse til bestyrelsen).

Drift og vedligeholdelse af fællesarealer er ikke gratis..

SNERYDNING

Det skal du gøre som grundejer Alle har pligt til at rydde sne og foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for deres ejendom. Det skal ske lige fra morgenstunden. 

Ligger din grund langs en privat fællesvej, skal du også rydde sne og bekæmpe is på kørebanen. Husk at rydde og gruse indgange, trapper og pladser omkring affaldsbeholdere og postkasser. Eventuelle brandhaner ud for en grund skal også holdes fri for sne.

Husk at du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt din pligt til at bekæmpe glatføre! Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning.

Grundejerforeningen hjælper med snerydningen af de private veje. Grundejerforeningen bestiller snerydning af de private fællesveje, hvis der falder mere end ca. 10 - 15 cm sne. Denne snerydning fratager ikke den enkelte grundejers forpligtigelse, men skal kun betragtes som en hjælp! Det er stadigvæk grundejeren, der har ansvaret for renholdelse og snerydning af fortov og vej.

Holder din bil i vejen for sneploven?

En sneplov fylder meget på vores små veje og det kan være svært for ploven at komme forbi en parkeret bil. Så tænk lige over, hvordan du parkerer, især hvis der er udsigt til sne. Vi oplever jævnligt, at en vej ikke kan ryddes, fordi en enkelt bil holder i vejen. Og tænk dig om, inden du kører ud eller ind!

KONTINGENT:

Kontingent til grundejerforeningen betales 1 gang årligt, og beløbets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling der skal afholdes inden udgangen af marts måned. Indkaldelse vil ske ved omdeling af løbeseddel, samt i foreningens blad VÆNGERNE som omdeles 2 - 3 gange årligt (marts, juni/september og november/december). Endvidere er der også mulighed for under menu punkt "Nyhedsbrev" at tilmelde sig at modtage nyhedsbrev pr. e-mail, der udsendes efter behov. Du kan tilmelde dig her.

I bladet - og her på hjemmesiden kan du også finde navne og adresser på bestyrelsen, og opstår der problemer, som du efter egne løsningsforsøg ikke kan klare, kan du kontakte et af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsen.