Referat fra ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Vængerne

torsdag den 30. marts 2017 på Lokalcenter Tranbjerg

 

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse

4.       Godkendelse af revisor

5.       Indkomne forslag

6.       Budget for det kommende år

7.       Fastlæggelse af kontingent

8.       Valg til bestyrelsen

9.       Valg af to suppleanter

10.   Eventuelt

Læserservice: Såvel den udfoldede dagsorden som skriftlig beretning, regnskab og indkomne forslag fremgår af Vængerne nr. 1 samt på Vængernes hjemmeside.

Formanden bød velkommen til de 39 deltagere fordelt på 31 huse og sagde, at det var dejligt at se så mange og foreslog på bestyrelsens vegne Peter Kaas som dirigent.

Pkt. 1:

Peter Kaas indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og dermed lovlig.

 

Pkt. 2:

Formanden indledte med at erindre om, at den skriftlige beretning er udsendt til alle husstande via det uddelte blad, Vængerne nr. 1, samt at det naturligvis også ligger på Vængernes hjemmeside. Derfor skal den mundtlige beretning ses som et supplement, men lidt nyt var der dog også med.

Bestyrelsen har i årets løb afholdt hele 12 bestyrelsesmøder, hvoraf de tre var ekstraordinære. Efter generalforsamlingen i 2016 blev Jens Erik Posselt ny mand på Arrangement-området, og Birgitte Pedersen kom til i løbet af sommeren og overtog den ledige sekretærpost.

Men vi mangler mere opbakning fra medlemmerne vedr. hjælp til eksempelvis Skt. Hans og forårsrengø-ring. I søndags deltog otte i sidstnævnte, de fleste med tilknytning til bestyrelsen. Ellers må vi betale os fra hjælp. Men stor tak til de, der hjælper og møder op, når der kaldes!

Vi har skiftet bankforbindelse, fra Nordea til Arbejdernes Landsbank. Det var lidt bøvlet og kom til at tage to måneder, bl.a. fordi der hos Nordea var en bankboks, men ingen fra bestyrelsen kendte til den kode, der udover nøglen også skulle bruges. Vi tror på godt samarbejde med AL, der giver lidt renter og i øvrigt er interesseret i at støtte vore arrangementer i en eller anden form.

På baggrund af sidste års generalforsamling har bestyrelsen undersøgt markedet for revisionspriser. Efter disse undersøgelser står det klart, at den nuværende pris er i niveau med markedet, - prisen er især begrundet i revisorers lovpligtige kvalitetssikring og ansvarsforsikring.

I denne tid er vi i gang med at se på erhvervsansvarsforsikringen hos Tryg. Efter to faldskader sidste år steg præmien fra kr. 2.958,- til kr. 5.846,-, mens selvrisikoen steg fra kr. 5.130,- til kr. 14.659,-. Vi afventer tilbud fra tre forskellige selskaber.

Vedr. veje og grønne områder er Fjernvarmeværket i gang med arbejde på diverse stier og veje, bl.a. på

SV 198-228, hvor arbejdet har trukket meget længe ud. Ligeledes kommer værket til at grave op på stier i Jegstrupvænget, hvorefter der kan lægges ral på. I Skovgårdsvænget er der lagt ral på alle stier, bortset fra en enkelt. Der er endnu enkelte hængepartier med legepladserne, - den ved SV284 er hårdt ramt af vandproblemer, som også naboerne mærker til. Dette problem udbedres snarest. Multibanen er nu betalt, men leverandøren har stadig vedligeholdelsen frem til april 2018. Banen er både til glæde og sorg, - sidstnævnte pga. støj fra brugerne. Forhåbentlig bærer vores henvendelser sidste sommer til politi og ungdomspatruljen frugt i år sammen med de ny skilte.

Normalt har vi tre arrangementer i løbet af et år, nemlig Skt. Hans, Juletræ og Fastelavn. De to første gik fint, dog kunne vi have ønsket flere til Skt. Hans, men til Juletræet var der stort set fuldt hus. Fastelavn måtte vi aflyse pga. kun 11 tilmeldte.

Orholt Alle 10 er blevet fint istandsat og pynter på området. Adressen er medlem af Vængerne, som også daginstitutionen SV600 er, og her vedligeholder vi området rundtom. P.t. arbejder vi på at definere, hvad vedligeholdelsen ved Orholt Alle 10 skal bestå af. Bl.a. disse to områder gør det nødvendigt med nogle vedtægtsændringer, der er på som et senere punkt.

Formanden rundede beretningen af med at takke den øvrige bestyrelsen for godt og ihærdigt samarbejde.

 

Dirigenten overlod herefter beretningen til forsamlingen. Herfra blev der bl.a. spurgt, - om bestyrelsen er opmærksom på, at de nuværende kommunale veje kan tænkes overdraget til Vængerne, - og om vores gartner måske kan fjerne/flytte efterladte cykler. Formanden svarede hhv. ”ja” og ”det ser vi på”. En anden spurgte til de to nævnte faldulykker, der er årsag til præmiestigningen. Formanden svarede, at den ene faldulykke skete på baggrund af niveauforskel på nogle fliser, mens den anden skyldtes is på vejen.

En deltager nævnte, at nogle lægger mad ud, - bestyrelsen er opmærksom på dette. En anden deltager nævnte det smalle og meget skrå fortov i den sydligste del af Jegstrupvænget. Formanden svarede, at det er kommunens, og at man derfor selv som borger kan henvende sig til kommunen.

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

 

Pkt. 3:

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab for 2016, hvor indtægtssiden er steget lidt, mens udgifterne stort set svarer til sidste år, dvs. budgettet har flugtet meget godt.

På baggrund af spørgsmål fra salen fandt kassereren det hensatte beløb på Jubilæumskontoen, nemlig

kr. 60.025,-.

Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Pkt. 4:

Kassereren gentog formandens bemærkninger om revisionspriser og foreslog, at vi fortsætter med nuværende revisionsfirma PWC.

En deltager foreslog, at revisionsbemærkninger og -påtegninger fremover fremgår af det udsendte regnskab. Dette tog bestyrelsen ad notam, hvorefter forsamlingen godkendte punktet.

 

PAUSE, hvorunder der blev serveret rullepølse- og ostemadder samt kage, kaffe, øl og vand.

 

Pkt. 5:

Dirigenten konstaterede, at der kun er indkommet forslag fra bestyrelsen. Da disse handler om vedtægtsændringer, skal de først godkendes på nuværende generalforsamling, derefter på en ekstraordinær generalforsamling, som allerede nu varsles til torsdag 20. april kl. 19.30.

 

Forslag 1:

En deltager spurgte, hvorfor Orholt Alle 10 skal betale kontingent x 10? Formanden svarede, at dette skal ses på baggrund af grundens størrelse, ligesom SV600 betaler kontingent x 12. En anden deltager fulgte op og spurgte, hvad Orholt Alle 10 og SV600 får for dette større beløb? Formanden svarede, at begge får samme serviceniveau som øvrige medlemmer, og at vedtægtsændringen også sker efter anbefaling af foreningens advokat.

Herefter vedtog forsamlingen punktet.

 

Forslag 2:

På forespørgsel uddybede formanden, at indkaldelse til generalforsamling vil ske BÅDE pr. E-mail OG pr. løbeseddel i postkassen. Vedtægtsændringen skal ses primært som en fremtidssikring.

Herefter vedtog forsamlingen punktet.

 

Forslag 3:

Kun en redaktionel ændring. Bestyrelsen ønsker altså bare, at generalforsamlingen hvert år bestemmer, hvor meget der overføres til Vejfonden for det aktuelle år.

Forsamlingen vedtog punktet uden bemærkninger.

 

Forslag 4:

En deltager forslog som et forbedringspunkt, at vedtægtsændringer fremover opsættes på ”storskærmen”, således man kan se både den nuværende og den foreslåede tekst ved siden af hinanden. Bestyrelsen lovede at imødekomme dette allerede til den ekstraordinære generalforsamling.

Herefter vedtog forsamlingen punktet.

 

Forslag 5:

Også kun redaktionel ændring, idet der som bekendt ikke længere kan udstedes checks.

Forsamlingen vedtog punktet.

 

Forslag 6:

Ingen bemærkninger, hvorefter punktet blev vedtaget.

 

Dirigenten opsummerede, at alle seks forslag nu er klar til den ekstraordinære generalforsamling, som allerede er varslet til at foregå den 20. april. Her kan de vedtages med et simpelt stemmeflertal.

 

Pkt. 6:

Kassereren fremlagde budgettet, der ligger godt i tråd med regnskabet for 2016, hvorefter forsamlingen tog det til efterretning.

 

Pkt. 7:

Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent for 2018, dvs. kr. 1.400,-. Forsamlingen godkendte dette.

 

Pkt. 8:

Kasserer for to år                              Aase Laursen, SV390, blev enstemmigt valgt

Tre best.medlemmer for to år     Jens Erik Posselt, Steen Boye og Knud Dreier

blev enstemmigt valgt

To suppleanter for et år                 Erling Brockhoff (tidl. kasserer) og Kurt Skytte, JV117

blev enstemmigt valgt

 

Pkt. 10:

En deltager talte for at indføre et regelsæt for grundejernes vedligeholdelse af f.eks. hække og nævnte også, at flere i stedet for levende hegn i skel har opsat plankeværk, der nogle steder heller ikke vedligeholdes. Plæderede også for, at bestyrelsen bemærker over for kommunen, når kommunale veje og fortove trænger til vedligeholdelse, da bestyrelsen har mere ”magt/power” end den enkelte grundejer. Formanden svarede, at bestyrelsen kun kan påtale, hvis hegn/hække er over 1,80 m, men ikke kan pålægge grundejerne at vedligeholde hus og have.

En anden deltager foreslog at skrive om vedligeholdelsesproblemet i bladet, evt. med billedeksempel. Knud Dreier svarede på bestyrelsens vegne, at han gerne skriver en artikel til bladet, også om biler, der har to eller alle fire hjul på fortovet, hvilket er forbudt i hele Aarhus Kommune, - således også på Skovgårdsvæn-get og Jegstrupvænget.

Vedr. hjertestarter foreslog en deltager at søge om tilskud/finansiering fra Trygfonden – eller fra forsikringsselskabet, som en anden deltager foreslog. Formanden læste op fra den skriftlige beretning, hvor det fortælles, at bestyrelsen har forholdt sig til spørgsmålet om opsætning af hjerterstarter og kommet frem til, at vi ikke opsætter en sådan. Men bestyrelsen er dog villig til at se på sagen igen, selv om den skriftlige beretning er godkendt.

Endelig berørte en deltager det høje lag ral, der er lagt på nogle af brandstierne og foreslår stenmel i stedet. Steen Boye svarede på bestyrelsens vegne, at stenmel har været overvejet, men er forkastet, fordi ukrudt bryder igennem, og stenmel løber nemt væk i forbindelse med regn.

 

Kl. 21.20 takkede dirigenten for god ro og orden.

 

 

Referent Birgitte Pedersen

Tranbjerg, 3. april 2017