Referat fra ekstraordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Vængerne
torsdag den 20. april 2017 på Lokalcenter Tranbjerg

 

Den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med følgende dagsorden:

1.       Valg af dirigent

2.       Forslag til vedtægtsændringer

3.       Eventuelt

Formand Michael Knudsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling til de 21 deltagere fordelt på 20 huse og foreslog på bestyrelsens vegne Peter Kaas som dirigent.

Pkt. 1:

Peter Kaas indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt varslet og dermed lovlig.

 

Pkt. 2:

Dirigenten oplæste, ét ad gangen, de enkelte forslag til vedtægtsændring samt den eksisterende ordlyd.

 

 

Forslag:

 

 

Eksisterende ordlyd

Forslag 1:

§3, stk. 2:

”Som medlem af grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, 8310 Tranbjerg, da institutionen er beliggende på matr.nr. 3 sq, Jegstrup By, Tranbjerg.

Endvidere er ejeren af ejendommen matr.nr. 3 sp, Jegstrup By, Tranbjerg, beliggende Orholt Alle 10, 8310 Tranbjerg ligeledes medlem af grundejer-foreningen.

Skovgårdsvænget 600 betaler 12 x kontingent og Orholt Alle 10 betaler 10 x kontingent”.

 

§3, stk. 2:

Som medlem at grundejerforeningen er daginstitutionen Skovgårdsvænget 600, da institutionen er beliggende på matr.nr. 3 sq.

 

Forslag 2:

§5, stk. 4:

”Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt eller ved udsendelse pr. E-mail, og meddeles på foreningens hjemmeside af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

Medlemmerne skal påse, at grundejerforeningen har deres korrekte E-mailadresse”.

 

§5, stk. 4:

Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.

 

Forslag 3:

§5, stk. 6. pkt. 7 Fastlæggelse af kontingent, samt overførsel af midler til vejfonden for det kommende år.

 

§5, stk. 6. pkt. 7:

Fastlæggelse af kontingent for kommende år.

 

Forslag 4:

§7, stk. 1 pkt. 7:

fra linje 3 ændres til ”Ovennævnte nyhedsformid-ling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i foreningens eget blad/hjemmeside, udsendelse af nyhedsbrev via E-mail eller evt. i forbindelse med et af flere foreninger i Tranbjerg udgivet blad”.

 

§7, stk. 1 pkt. 7 - fra linje 3:

Ovennævnte nyhedsformidling sker efter bestyrelsens beslutning, enten i foreningens eget blad, eller evt. i forbindelse med et, af flere foreninger i Tranbjerg, udgivet blad.

 

Forslag 5:

§10 B stk. 8b fjernes, idet der ikke længere udstedes checks.

Efterfølgende konsekvensrettes c til b.

 

 

§10 B stk. 8b stk. 8.

Udbetaling kan ske efter følgende retningslinjer:

a. Elektronisk betaling skal foregå i et system via

foreningens bank, der kan håndtere dobbelt fuldmagter efter de bestemmelser der er omtalt i § 10 stk. 6.

b. Checks på indtil 3.000,00 kr. kan udstedes af kassereren.

c. Beløb på over 3.000,00 kr. kan kun udbetales over foreningens konto, og kun med underskrift, som omtalt i § 10, stk. 6.

Forslag 6:

I §10 stk. 12 afsnit 1. fjernes ”en gang i kvartalet” - så stk. 12 fremover er:

Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes det på generalforsamlingen fastsatte beløb i en

vedligeholdelsesafdeling (beløbet forhøjes til nærmest med 5 delelige tal). De indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto.

Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr. 25.000,-) i vedligeholdel-

sesafdelingens pengeinstitut, og

midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer beslutning herom.

 

§10 stk. 12:

Til vedligeholdelse af foreningens veje hensættes

x% af det indbetalte kontingent i en vedligeholdel-sesafdeling (beløbet forhøjes til nærmest med 5-delelige tal). De indkomne midler indsættes på en særlig vejkonto en gang i kvartalet.

Midlerne i vedligeholdelsesafdelingen kan af bestyrelsen i samråd med revisor og pengeinstitut anbringes i obligationer/aktier (køb af aktier kursværdi dog maks. kr. 25.000,-) i vedligeholdel-sesafdelingens pengeinstitut, og midlerne frigøres til vedligeholdelse, når bestyrelsen træffer

beslutning herom.

 

 

Efter afstemning ved håndsoprækning af de enkelte punkter hver for sig konstaterede dirigenten, at alle seks forslag blev godkendt.

Pkt. 3:

Et bestyrelsesmedlem appellerede til, at alle bliver bedre til at holde Tranbjerg ren og samle affald op. Et medlem spurgte til omfanget af benyttelse af multibanen og mente, den burde nedlægges. Formanden svarede, at multibanen bruges, f.eks. af børn om dagen, - nogle gange også af unge med larm til følge og dermed også til gene for nærmeste naboer. Han fortalte også, at multibanen er betalt, således der nu kun er vedligeholdelsesomkostninger forbundet med den. Andre deltagere bekræftede også, at banen bruges. En deltager foreslog, at man anlægger en petanquebane, hvilket bestyrelsen lovede at undersøge muligheden for. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

 

Referent Birgitte Pedersen, Tranbjerg, 23. april 2017