Beretning.

For grundejerforeningen Vængerne: Fra marts 2016 til marts 2017.

På bestyrelsens vegne. Ved formand Michael C. Knudsen.

 

I denne beretning omtales det væsentligste fra året der er gået. Den bliver suppleret med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.

Dette år har været noget anderledes end de to foregående år for bestyrelsen. Det har det fordi en af de sager der kostede mange kræfter efterhånden er faldet på plads. Det handler naturligvis om Bygningen på Orholt Alle 10. Og det gode budskab er at Motion og Liv der har hjemme i bygningen er blevet medlem af grundejerforeningen, eller rettere sagt selskabet der ejer bygningen er blevet medlem. Efter en dårlig start med kontingentindbetalingen er det nu også faldet på plads, og så har vi kun tilbage at glæde os over, at der nu står en fint renoveret bygning på grunden der ikke længere skæmmer området. Og at der ind til nu ikke har været klager fra de nærliggende beboere. Lad os håbe at det fortsætter således.

Dette giver heldigvis mere ro til arbejdet i bestyrelsen selvom det kniber med fuld bemanding af bestyrelsesmedlemmer. Vi måtte desværre gå fra den sidste generalforsamling uden at være fuldtallige. Det vil sige at vi manglede et bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde et nyt medlem for 2 år og evt. to suppleanter. Det lykkedes os at finde et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant. Birgitte Pedersen meldte sig som bestyrelsesmedlem og indtog efter et enkelt møde sekretærposten. Desværre forlod suppleanten bestyrelsen igen. Men det er faktisk vigtigt at have suppleanter til bestyrelsen, der jo deltager i alle bestyrelsesmøderne og hjælper til med det praktiske arbejde.

Ved den sidste generalforsamling blev der foreslået at foreningen skulle anskaffe en hjertestarter. Dette emne har bestyrelsen behandlet grundigt og kommet frem til følgende. Vores område er alt for stort og uoverskueligt til en hjertestarter, der kun har nytteværdi, hvis den anvendes inden for 2-6 minutter. Selv for de parceller der

kommer til at ligge nærmest hjertestarteren, vil det næsten være umuligt at nå frem og tilbage inden for nævnte tidshorisont. Vi er således bange for at hjertestarteren vil give en falsk tryghed, da der også skal være andre forudsætninger til stede for succesfuld igangsætning af et hjerte. Hvis vi skal opnå reel dækning, skal der opsættes flere hjertestartere til en pris af kr. 15.000, - stykket. Dertil kommer de årlige driftsomkostninger samt en risiko for hærværk.  Selvfølgelig skal det ikke gøres op i kroner og ører, men vi anser det ikke som en opgave for foreningen.

På vores grønne områder er der i det forløbende år sket en del. Rundt om institutionen Skovgårdsvænget 600 er der lagt fliser om og de defekte er udskiftet. Endvidere er der lavet 2 nye regnvandsbrønde, for at løse det store problem der var med vand omkring institutionen.

På tværs af plænen hvor vi plejer at have Skt. Hans bål har vi fået lagt et dræn og i hjørnet ved stien endnu en regnvandsbrønd og et dræn videre rundt i vendepladsen, 

og derfra gravet et afløb under vejen til eksisterende brønd. Så burde det være slut med faldskader her, der jo desværre har været et af.

Der er skiftet fortov i Jegstrupvænget fra nr. 165 til 179 og fra nr. 109 til 129.

I hjørnet ved Skovgårdsvænget – Orholt allé er der fjernet buske fordi det er planen at der skal plantes frugttræer i det nye år.

Multibanen er blevet fejet op med nye kugler og vi har fået sat 2 nye skilte op med åbningstider for banen, da det har knebet med overholdelse af disse - forhåbentligt får de nye skilte lov til at blive stående i læselig stand. Derudover er der opsat en stor skraldespand ved banen, der burde medvirke til mindre svineri på området. Desværre var der i løbet af sommeren en del støj fra området omkring banen, til stor gene for de omkringliggende beboere. Derfor rettede vi henvendelse til Aarhus kommunes unge patrulje og politiet som derefter har holdt øje med området.

I april måned arrangerede vores næstformand en oprydningsdag hvor der skulle samles affald op i området og der var rigtig meget affald, desværre var der ikke mange der meldte sig men vi påregner at i får chancen igen til foråret, da det jo er i alles interesse at vores dejlige område ikke flyder med skidt og møg.

 

Det største årlige arrangement i foreningen er jo Skt. Hans festen. Der er to ting der er bestemmende for festens succes og det er vejret og musikken. I år var det ”John Mogensen” der kom forbi med de kendte sange som de fleste nok kunne synge med på. Vejret var som så ofte før lidt broget. Derfor er det altid spændende at se hvor mange der møder op. Kommer der flere eller færre end sidste år er altid et emne for en snak – og bagefter kan der også være flere meninger om det !

I år var fremmødet OK – selv om vi kan være mange flere på pladsen. Regnen gjorde det svært at holde gang i gløderne til snobrødspindene men selv den kraftigste byge kunne ikke hindre at pølserne fik det rigtige knæk. Salget af popcorn gik så godt at maskinen ikke kunne følge med.

Efter den store byge var det spændende om bålet ville tænde. Men der var ingen problem. Giuseppe havde styr på optændingen, så der kom ordentlig fut i fejemøget.

Der skal lyde en stor tak til dem der hjælper os med at stable denne aften på benene, men som nævnt i sidste nummer af bladet er det nødvendigt at nogen melder ind med friske kræfter. Jo flere vi er, jo sjovere og nemmere er det.

4. december var der pyntet op i B fløjen på Tranbjerg skole. Juletræsfesten bliver jo afholdt den første søndag i december og i år var der tilmeldt 43 børn og dobbelt så mange voksne.

Den gode gamle Julemand kom slæbende med den store sæk med slikposer til børnene, og så blev der danset omkring træet.  Det gav en god appetit så der kom gang i gløggen og æbleskiverne.

 Paul Marcmann skabte hygge ved klaveret og dem der holdt ud fik en stor oplevelse med Tryllekunstneren Peter Andreas, der var en virkelig god underholder og fik børnenes fulde opmærksomhed.

Selvom der er længe til, må i gerne sætte kryds ved den 3. december så vi kan blive endnu flere til denne hyggelige dag.

Desværre har vi lige måttet aflyse Fastelavnsfesten da der ved afslutningen af billetsalget kun var tilmeldt 11 børn, hvilket vi med beklagelse må sige er alt for lidt, til at sætte et sådant arrangement i gang. Dette betyder midlertidigt ikke, at vi ikke

forsøger igen til næste år, men det kræver en større interesse for arrangementet.

Hjemmeside og blad:

På foreningens hjemmeside www.vaengerne.dk eller www.vængerne.dk, er der mange praktiske informationer for medlemmerne og andre interesserede om grundejerforeningen. Hjemmesiden bliver flittigt besøgt med ca. 20 til 60 besøg pr. døgn, og årligt ca. 14.000 besøgende. Enkelte dage har været særlig besøgt med op til 403 for en enkelt dag, hvilket tyder på at I bruger siden til at finde informationer om grundejerforeningen.

Der er i perioden udsendt 9 nyhedsbreve til de tilmeldte medlemmer, men der er stadigt få der er tilmeldt ordningen - 100 ud af 535 mulige – det skulle gerne blive bedre. Så hermed en opfordring til, at du får dig tilmeldt din e-mail adresse. For bestyrelsen er det en hurtig og billig måde at få rundsendt meddelelser til alle medlemmer, og det er vel meget få der i dag ikke har en e-mail adresse. Du kan tilmelde dig på www.vaengerne.dk/om-vaengerne/nyhedsbrev.html

Foreningens blad VÆNGERNE er udsendt 3 gange. I marts måned med beretning, regnskab og budget, samt dagsorden til generalforsamlingen. Maj måned med referat fra generalforsamlingen, og omtale af Sankt Hans festen. December med omtale af juletræsfesten. Tidligere udgivne blade kan læses/hentes på hjemmesiden (tidligere blade kan ses på hjemmesiden - vaengerne.dk/medlemsblad/bladarkiv-3-seneste.html).

Til sidst er der kun tilbage at sige at det igen i år har været et spændende år for bestyrelsen og dermed for grundejerforeningen. Skønt vi nok kunne ønske en lidt større interesse fra medlemmerne, og en lidt større respons på vores indlæg om praktisk hjælp til arrangementer m.m.

Her til sidst i beretningen vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt og ihærdigt arbejde igennem året, med nogle måske lidt for lange møder og et bankskifte fra Nordea til Arbejdernes landsbank hvilket er beskrevet i blad nr.2.

Til slut på gensyn til en forhåbentlig velbesøgt generalforsamling torsdag den 30/3 2017.

 

Michael Cronholm Knudsen.