Beretning 2015 - 2016

For Grundejerforeningen Vængerne: Fra marts 2015 til marts 2016.

På bestyrelsens vegne. Ved formand Michael C. Knudsen.

I denne beretning for Grundejerforeningen omtales det væsentligste fra året der er gået. Den vil blive suppleret med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.

Det har været et turbulent år for bestyrelsen, med mange opgaver og udfordringer, og som følge deraf mange bestyrelsesmøder, og næsten daglig korrespondance enten via e-mail eller telefonisk.  Det store arbejdspres har desværre også været en del af årsagen til det forholdsvise store frafald af bestyrelsesmedlemmer. Dette gik ud over næstformandsposten, posten for område 3. – arrangementer, og vores 1. suppleant. Hvilket har betydet at vores 2. suppleant trådte ind på næstformandsposten, og at bestyrelsen måtte dele opgaverne for Ansvarsområde 3 - arrangementer mellem sig.

Det var ærgerligt at miste tre godt arbejdende og ihærdige personer, men sygdom og arbejdspres kan vi ikke kæmpe i mod. Jeg vil gerne her i beretningen takke de tre afgåede bestyrelsesmedlemmer for et godt og konstruktivt samarbejde, så længe det varede. Jeg vil runde dette punkt af med at gøre opmærksom på at det er meget vigtigt at bestyrelsen efter denne generalforsamling igen bliver fuldtallig. Samtidig skal det nævnes at arbejdsbyrden tegner til at blive mere normal i det kommende år, da en af de tunge sager er ved at tage sin afslutning.

Når jeg skriver: En af de tunge sager - mener jeg naturligvis sagen om Orholt Alle´10. Det har virkelig været en langtrukken affære, der startede med at Motion & Liv gerne ville overtage bygningen og oprette et fitnesscenter, men betingelsen var at vi skulle sige ja til at ophæve den deklaration der lå på bygningen. Hvilket vi ikke ville gøre før det havde været oppe på en ekstraordinær generalforsamling. Vi aflyste generalforsamlingen på grund af utidig indblanding udefra - i form af husstandsomdelte løbesedler og underskriftindsamling, der ville gøre det til et spørgsmål om vi var for eller imod et fitnesscenter.

Det blev livligt debatteret på Facebook og blev pludselig en sag som hele Tranbjerg tog del i.

Men det handlede jo slet ikke om et fitnesscenter eller ej. Det handlede for os om, skulle Vængerne afgive vores rettigheder som vi ifølge deklarationen havde.

KFI der ejede bygningerne fik i forbindelse med salg for øje, tinglyst en ny deklaration, hvori der stod at der ikke mere måtte drives dagligvarebutik i bygningen. Stik imod den eksisterende, hvor der stod, at når der ikke har været drevet dagligvarebutik i en længere periode, skulle grunden vederlagsfrit tilbageføres til grundejerforeningen. Det var en deklaration, hvor kun kommunen havde indsigelsesret, men de kom kun med en sludder for en sladder, og havde ingen holdning til problemet. Der var megen snak frem og tilbage, om den gamle deklaration overhovedet havde nogen gyldighed, og at den kunne fortolkes på forskellige måder. Det kunne kun afgøres ved en domstol.

Da en evt. tabt retssag kunne koste foreningen en stor sum penge, valgte vi at følge advokatens råd om at prøve at forhandle en ny deklaration hjem, hvori der står, at der kun må drives fitnesscenter eller være dagligvarebutik i bygningen, og såfremt der i en sammenhængende periode på 12 mdr. ikke har været drevet sådan virksomhed, eller ejendommen søges udstykket, skal den tilbageføres Vængerne, uden omkostninger for grundejerforeningen. Og i modsætning til den gamle deklaration har Vængerne nu påtaleret, og den pr. 26. februar 2015 tinglyste deklaration om der ikke måtte være dagligvare butik blev fjernet. Og sådan endte det.

Alt i alt håber vi at dette vil blive en gevinst for området, og at vi kan leve i fordragelighed med hinanden.

Sidste års nytårsaften var hård ved vores område på grund af en del hærværk, som blandt andet medførte indkøb af nogle ny skraldespande. Det slap vi heldigvis for i år og samtidig har det været en forholdsvis mild vinter, der har begrænset vinterbekæmpelsen til 8 gange på stierne og 1 gang på vejene. Til gengæld er der lagt ny fliser ned. Der er lagt nye fortov på følgende strækninger: Skovgårdsvænget 166 - 196. Jegstrupvænget 1 - 26 + 229 - 245 + 247 - 265. Udskiftningen af fliser fortsætter de kommende år, da fliserne i vores område generelt er i dårlig stand, der desværre resulterede i et grimt fald for en af vores beboere, der faldt over en al for høj kant.

Flere steder har vi problemer med ophobning af vandmængder, hvilket vi arbejder med at finde de rette løsninger for. Der er i vores område nedlagt tre store bede, hvor der i stedet vil blive sået græs. Bedene er nedlagt fordi beplantningen er blevet for voldsom, og det vil lette vedligeholdet.

Vores container der står midt i området, til opbevaring af telt, borde, stole m.m. har fået nyt tag. Der var en del utætheder og store problemer med fugt så tingene tog alvorlig skade.

Forskønnelse af området! - I foråret 2015 prøvede vi med dette slogan, at opfordre de grundejere der havde tid og lyst - til at komme og hjælpe med oprydning af skrald i de grønne områder. Vi håbede på et pænt fremmøde men desværre endte det med at kun fire person fik gjort rent i området fra børnehaven til kælkebakken. Men det har ikke slået os ud, vi prøver igen d. 4/4 2016 kl. 10.00. Denne gang håber vi på et bedre fremmøde og byder på sandwich og noget at drikke – der skal jo også være plads til lidt hygge.

På arrangement området var vores første tiltag i år Skt. Hans bålet. Vi var lidt spændte på fremmødet, efter sidste års aflysning, og den nye konkurrence fra spejderne, der også slog sig op som Tranbjergs Skt. Hans bål, og dertil kom, at vi ikke kunne bruge lygtepælene til plakater pga. folketingsvalget. Fremmødet var fint, men vi kunne da godt have været nogle flere. Der var musik med The Swinging Dixies på den store scene og på den lille scene i teltet, foldede CarMa sig ud. I stedet for spejderne der har hjulpet os tidligere, og nu har deres eget arrangement trådte FDF Tranbjerg til, og lavede snobrød med børnene. Der var godt gang i øl, pølse og sliksalget. Der kom da også gang i bålet efter en hel del forsøg, på grund af den kraftige regnbyge dagen før. Men selve Skt. Hans aften blev gennemført i tørvejr og højt humør.

Juletræsfesten blev afholdt den første søndag i december, som vi har fastsat som en fast dag for Vængernes juletræ. Og det viste sig at være en god idé. Der var tilmeldt 34 børn og mere end dobbelt så mange voksne. Så vi dækkede op til 110 personer, og det var alle skolens borde der kom i brug. Alle fik en god eftermiddag. Der var juice og godteposer til børnene, og der var gløgg og æbleskiver nok til alle. Der blev danset rundt om juletræet sammen med selveste julemanden, mens Paul Marcmann spillede på sit klaver.

Til slut var der trylleshow og ballon dyr til alle børnene ved Trylle Charlie.

Endelig havde vi så Fastelavnsfesten, hvor fremmødet var knap så prangende med 20 børn og ca. 40 voksne.

Men vi havde en rigtig god formiddag med højt humør og tøndeslagning. Der blev kåret kattekonger og kattedronninger for både børn og voksne. Der var også præmie for de to bedste udklædninger, men her må vi desværre sige at forældrenes fantasi ikke er hvad den har været, men det er jo nemt at gå ud og købe en færdig dragt og også helt i orden, men det giver mange prinsesser. Og så var det rart at se, at der var nogle voksne der også var klædt ud – godt gået!

Bladet Vængerne er udkommet 3 gange siden sidste ordinære generalforsamling, og som noget nyt er der også udkommet 12 nyhedsbreve. Nyhedsbrevene er udsendt til de medlemmer, der via hjemmesiden har tilmeldt sig denne service. Er du endnu ikke tilmeldt kan du tilmelde din e-mail adresse på hjemmesiden under menupunktet ”om vængerne/nyhedsbrev”. Informationerne er også bragt i først kommende blad, og på hjemmesiden eller ved omdelte løbesedler. På hjemmesiden www.vaengerne.dk eller www.vængerne.dk er der mulighed for alle, at kunne finde informationer om foreningen, suppleret med praktiske oplysninger.

Her kan du også læse eller hente de seneste blade. Grundejerforeningens vedtægter, deklaration for området, samt godkendte regnskab, er også tilgængelig på hjemmesiden. På hjemmesiden er der også omtale af vore arrangementer suppleret med billeder og videoklip.

Desværre har vi måtte lukke vores Facebook side, som var oprettet for ad denne vej hurtigt, at kunne bringe informationer til medlemmerne af grundejerforeningen. Det viste sig desværre, at det ikke var muligt at kontrollere om andre end bestyrelsen kunne komme med opslag på denne side, hvilket ikke var hensigten.

Alt i alt har det været et krævende men også et spændende år i en bestyrelse, der arbejder for sagen.

Jeg vil gerne her benytte lejligheden til at sige tak til alle i bestyrelsen for et godt og ihærdigt samarbejde i det forløbne år.

Til slut på gensyn til en forhåbentlig velbesøgt generalforsamling den 31/3 2016.

 

Michael C. Knudsen.