Ordinær generalforsamling 2015

På den ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015, hvor der var et rigtigt fint fremmøde, blev der under formandens beretning bl. a. drøftet interesse for en stor fælles legeplads i vores område. Salg af de gamle Bilde bygninger Orholt Alle´ 10 - til indretning af fitness center, herunder fjernelse af punkt i deklarationen for området.

Her oplyste formanden Michael Knudsen, at bestyrelsen vil indkalde til ekstra ordinær generalforsamling om evt. ændring af deklarationen, bygningernes fremtidige brug samt muligheden for at arealet igen overgår til grønt areal, som det fremgår af deklarationen for området.

Bestyrelsen vil også snarest orientere de nærmeste naboer om planerne for indretning af et fitness center og eventuel ændring af deklarationen, og at denne beslutning skal tages på en ordinær eller ekstra ordinær generalforsamling, hvor alle grundejere i foreningen kan deltage.

Derudover var der også indlæg om katte og hundes efterladenskaber på grønne arealer og legepladsernes sandkasser.

Regnskab for 2014 og budget for 2015 blev godkendt

Der var genvalg til bestyrelsen af kasserer Erling Brockhof, Steen Boye og Knud Dreier.

Daniella Doktor ønskede ikke genvalg. Nyvalgt til bestyrelsen blev Ann Karina Gerner Løvschall, som suppleanter blev Henrik Henriksen og Giuseppe Coco valgt.

Bestyrelsen mødes til konstituerende bestyrelsesmøde den 9. april 2015.

 

Ansvarsområde 4

Knud Dreier

Generalforsamling 2015

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.30

Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber til godkendelse.
  4. Godkendelse af revisor.
  5. Indkomne forslag
  6. Budget for det kommende år.
  7. Fastlæggelse af kontingent.
  8. Valg til bestyrelsen.
  9. Valg af 2 suppleanter. 
  10. Eventuelt.

Ad. punkt 5. Indkomne forslag.

Ifølge vedtægterne, er sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,

den 15. februar.

Har du nogle forslag, som du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde senest den 15. februar 2015.  

Bestyrelsen