Indkaldelse

Generalforsamling 2008

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30

 

Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning (læs beretningen her) referat

  3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber (se regnskabet her)

  4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

  5. Indkomne forslag. (læs forslag her)

  6. Budget for det kommende år.

  7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

  8. Valg til bestyrelsen.

  9. Valg af 2 suppleanter:

  10. Eventuelt.

Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar. Beretning, regnskab og indkomne forslag omdeles samt bringes her på siden

Bestyrelsen 

Beretning 29.03.2007 – 28.03.2008

Beretning for Grundejerforeningen Vængerne. Perioden 29.03.07 – 28.03.08

Denne beretning for Grundejerforeningen Vængerne omtaler de væsentligste ting fra året, der er gået. Den vil blive suppleret med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.

VEJE OG GRØNNE OMRÅDER:

Grønne områder:

Pleje og vedligeholdelse af foreningens grønne arealer følger den fastlagte plan, der indebærer, at der løbende over en årrække foretages beskæringer, oprydning og tilplantning af hele området. Denne faste vedligeholdelse suppleres løbende hvor der viser sig et behov efter nærmere aftale mellem gartneren og Steen Boye, ansvarsområde 2.

Beskæringer m.v. af beplantningen efter anbefalinger fra gartneren debatteres på bestyrelsesmøderne under hensyn til områdets udseende, drift og økonomi. Vores grønne områder skal gerne være attraktive at opholde sig i og anspore til leg og glæde.

Modsat sidste år har vi indtil videre ikke været berørt af sneproblemer. Der er naturligvis indgået aftale omkring en evt. kommende snerydning og grusning indenfor Grundejerforeningens ansvarsområde, hvis det skulle blive nødvendigt. I aftalen indgår også forebyggelse i forbindelse med varsel af isslag.

Legepladser:

I årets løb er alle legepladserne blevet gennemgået af en legepladskyndig. Som resultat heraf er der allerede udskiftet nogle vippedyr og gynger. I foråret og over sommeren vil der yderligt blive foretage tilpasninger af sandkasser, behandling af træværk m.m. så alle vores legepladser kan leve op til kravene om sikre legepladser.

Der vil også fremover løbende blive udskiftet inventar på pladserne, således at børnene har nogle gode og velholdte pladser at lege på.

ARRANGEMENTER

Teateraften

Årets teaterforestilling med Tranbjerg Amatør Teater løb af staben en fredag sidst i april med stykket Grevinden går igen igen. Som altid et underholdende og medrivende stykke med masser af høje grin og latter. I pausen blev smørrebrød, øl, vand og kaffe fortæret under livlig samtale omkring ved de enkelte borde.

Det var en fornøjelse af se så mange af Foreningens medlemmer bakke op omkring årets første arrangement.

Sct. Hans fest:

Årets Sct. Hans fest fik desværre en lidt anden slutning end vi alle havde håbet på med tyveri og hærværk på pladsen.

Vejret viste sig under hele aftenen fra sin pæne side med sol og ganske lidt vind. Årets musikalske indslag på hovedscenen var Sand og Michelle Birkballe. I teltene spillede Jim & Jeff som traditionen byder.

For børnene var der mulighed for bagning af snobrød, hvilket mange benyttede sig af.

På festpladsen var der liv og glade dage hele aftenen, og boderne med slik, chips, øl og vin blev benyttet af mange glade mennesker.

Sidst på aftenen sad mange unge mennesker stadig omkring gløderne efter bålet og hyggede sig.

Det viste sig jo desværre søndag morgen, at de ikke alene havde hygget sig omkring gløderne, men også valgt at rykke fodhegn langs fliserne op og brænde dem af også. Det var et sørgeligt syn at komme op til.

Værre var det dog, at der også i nattens løb var begået indbrud og hærværk ved ølvognen. Der var stjålet fadølshaner fra vognen, ølfustager, sodavandskasser m.m. Til at held for tyveknægtene var der også en sækkevogn, som man belejligt også kunne stjæle og transportere tyvekosterne væk på.

Hærværket og tyveriet sætter naturligvis sit negative aftryk i årets resultat for Sct. Hans festen.

Fastelavn:

Fastelavnsfesten blev afholdt d. 3. februar med mange fremmødte og udklædte børn. Der blev gået til den på tønderne, der til sidst alle måtte bukke under for de mange slag.

Til børnene var der slikposer, fastelavnsboller og sodavand. De voksne kunne også fornøje sig med kaffe og the. Det blev til et par hyggelige timer på Grønløkkeskolen for både børn og voksne.

BLADET

Grundejerforeningens blad Vængerne udkommer 3 gange årligt. Udover løbende nyheder kan man i bladet se, sammensætningen af Bestyrelsen samt de enkelte medlemmers ansvarsområde.

Det er også altid mulighed for, at grundejer kan komme med indlæg til bladet. Indlæg fremsendes til redaktøren.

Foreningens hjemmeside, www.vaengerne.dk er også en mulighed for alle, både beboere og andre, at søge informationer omkring foreningen og vores område. Her kan bladet også læses, ligesom kommende aktiviteter annonceres.

Dette var den skriftlige beretning, som vil blive suppleret mundtligt på generalforsamlingen.

Ole Bondrop

Regnskab 2007

Regnskab 2007
Ledelsespåtegning
Revisionspåtegning
Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
Balance for Grundejerforeningen
Noter til årsrapporten
Resultatopgørelse for Vejfonden
Balance for Vejfonden  

Ledelsespåtegning

Hermed aflægges årsregnskabet for 2007 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vej fonden. Årsregnskabet indeholder efter vores opfattelse alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift i 2007 og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2007. Med hensyn til kommentarer til årsregnskabet og til foreningens aktiviteter i øvrigt, henvises til den skriftlige beretning i bladet Vængerne nr. 1 2008 samt den aflagte beretning på generalforsamlingen.

Tranbjerg, den 5. marts 2008

Ole Bondrop
formand

Kurt Hansted Steen Boye Jan Smidstrup
kasserer    
     
Knud Dreier Niels Risager Bettina Henneberg
     

 

Resultatopgørelse for Grundejerforeningen    
2007 2006 Budget 2007 Budget 2008
    
Kontingenter 654.000 654.000 654.000 654.000
Overført til Vejfonden -130.800 -130.800 -130.800 -130.800
Nettorenteindtægter 4.786 2.234 2.000 3.000
Annoncer 2.700 1.950 2.500 3.000
Teltleje 1.300 5.600 4.000 2.000
Udlejning borde/stole 1.165 610 1.000 1.000
Diverse indtægter 0 0 0 0
    
Indtægter 533.151 533.594 532.700 532.200
    
Bestyrelseshonorarer 10.000 5.000 10.000 10.000
Kontorhold og lokaleleje 7.684 10.348 12.000 10.000
PBS-udgifter 8.481 11.434 12.000 10.000
UNItel og Internet 5.384 5.983 12.000 6.000
Vedligeholdelse og afskrivninger telt 2.999 15.488 15.000 10.000
Revision og advokatbistand 18.000 17.500 20.000 20.000
Bestyrelsesudgifter og -møder 44.828 42.695 45.000 45.000
Inkassoomkostninger 177 0 4.000 4.000
Repræsentation 701 153 1.000 1.000
Forsikring 6.626 6.099 6.000 11.000
Generalforsamling 1.757 2.128 3.000 2.000
Tab på restancer 0 6.675 2.000 2.000
Diverse udgifter 0 -3.000 1.000 1.000
    
Administrationsomk. 106.637 120.503 143.000 132.000
    
Vedligeh. grønt område, fast 198.366 191.844 200.000 210.000
Beskæring 63.609 71.038 55.000 50.000
Vedligeh. grønt område, løst 6.000 1.709 10.000 5.000
Vedligeholdelse stisystem 2.875 0 10.000 5.000
Vedligeholdelse og afskrivninger    
legefaciliteter 28.404 2.406 10.000 35.000
Vandforbrug 954 604 1.000 1.000
Snerydning 42.229 54.889 40.000 40.000
Medlemsarrangementer 27.725 16.963 30.000 30.000
Bladdrift 18.904 19.743 22.000 18.000
Hjemmeside 4.399 4.403 7.500 5.000
    
Øvrige driftsomkostninger 393.015 363.599 385.500 399.000
    
Resultat 33.499 49.492 4.200 1.200
    
Balance for Grundejerforeningen   
    
  Note 2007 2006
    
Aktiver    
    
Legeplads   0 0
Telt   0 0
Anlægsaktiver  1 0 0
    
Bankindestående   354.150 276.675
Mellemregning Vejfonden   0 12.512
Tilgodehavende beløb   2.628 4.463
Restancer   2.400 19.275
- heraf hensat til imødegåelse af tab0-6.375
Omsætningsaktiver   359.178 306.550
Aktiver   359.178 306.550
     
Passiver    
    
Saldo, primo   277.648 228.156
Årets resultat   33.499 49.492
Egenkapital   311.147 277.648
Leverandører af varer og tjenesteydelser  17.569 21.394
Anden gæld   15.544 7.508
Mellem regning vejfonden14.9180
Kortfristet gæld   48.031 28.902
    
Gæld   48.031 28.902
    
Passiver   359.178 306.550
    
Noter til årsrapporten    
    
1 Anlægsaktiver  LegepladsTelt
     
Anskaffelsessum 1. januar 2007  118.46336.869
Årets tilgang    0
Årets afgang    0
Anskaffelsessum 31. december 2007  118.46336.869
Afskrivninger 1. januar 2007  118.46336.869
Afskrivninger 2007  00
Afgang ved udskiftning    0
Afskrivninger 31. december 2007  118.46336.869
       
Bogført værdi af anlægsaktiver  00
     
Afskrives over  4 år3 år
    
    
Resultatopgørelse for Vejfonden   
    
20072006Budget 2007 Budget 2008
    
Renter og aktieudbytte 30.243 17.397 12.000 30.000
Overført fra“grundejerforeningen 130.800 130.800 130.800 130.800
Kursregulering, aktier -1.962 13.780 0 0
Diverse indtægter 0 1.408 0 0
    
Indtægter159.081163.385142.800160.800
    
Forbrugt til vedligeholdelse 0 6.525 100.000 100.000
Administration 0 0 500 0
    
Omkostninger06.525100.500100.000
    
Årets resultat159.081156.86042.30060.800
    
Balance for Vejfonden    
  20072006
Aktiver    
    
Aktier, Nordea, 635 stk.   53.975 55.937
Finansielle aktiver  53.97555.937
Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne   14.918 0
Bankindestående   986.088 852.475
Omsætningsaktiver  1.001.006852.475
    
Aktiver  1.054.981908.412
    
Passiver    
    
Saldo, primo   895.900 739.040
Årets resultat   159.081 156.860
Egenkapital  1.054.98189.900
Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne  0 12.512
Kortfristet gæld  012.512
Gæld   0 12.512
Passiver  1.054.981908.412

Referat

   
 Referat fra Generalforsamlingen torsdag d. 27. marts 2008

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber

4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

5. Indkomne forslag

6. Budget for det kommende år.

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen

a. Formand

b. 2 bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter

10. Eventuelt.

Formand Ole Bondrop bød velkommen til de mange fremmødte til den årlige generalforsamling og indledte aftenen med dagsordenens punkt

1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Kaas som dirigent og han blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne, og oplyste endvidere at der var 32 fremmødte stemmeberettigede.

Formandens beretning

Ole Bondrop henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerende med følgende:

I forbindelse med gartnerens vedligeholdelse af de grønne områder, herunder både beskæring og fældning af træer betales normalt både for fældningen og for bortkørselen af træ m.v. Det har i mange år været muligt for Foreningen at spare udgifterne til en del af bortkørslen ved at enkelte bestyrelsesmedlemmer frivilligt har tilbudt at varetage den del af entreprisen. Oftest aftales dette med meget kort varsel med gartneren i det konkrete tilfælde.

Der er i årets løb blevet foretaget nogle udbedringer på enkelte af legepladserne som resultat af den legepladskyndiges gennemgang. Der er bl.a. sandkasser og legetårne der er blevet eftergået, således sikkerheden på Foreningens legepladser lever op til kravene.

Generelt burde der ikke være fejl eller mangler på nogle af pladserne, men skulle der mod forventning være opstået skader eller andet som burde udbedres, modtager den ansvarlige for område 2 gerne henvendelser fra opmærksomme brugere.

Også i år afholder Tranbjerg Amatørteater en glad aften for Foreningens medlemmer. I år er forestillingen specielt velegnet for børn. Senest har Foreningen afholdt den årlige fastelavnsfest på Grønløkkeskolen. Der mødte en del børn op, men Bestyrelsen håber naturligvis på at der til næste år kommer endnu flere, der vil være med til at slå katten af tønden. Hvem ved – måske bliver der også mulighed for de voksne at få svinget battet.

Foreningens hjemmeside bliver oftere og oftere brugt, både af nuværende medlemmer, men også af potentielle tilflyttere. Bestyrelsen, helt konkret ansvarsområde 4, vil bestræbe sig på løbende at ajourføre siden og efter behov udvikle nye sider og informationer.

Som skrevet i bladet "Vængerne" har Bestyrelsen med meget kort varsel været indkaldt til møde med Tranbjerg Varmeværk omkring den kommende renovering af fjernvarmenettet i vores område. Allerede nu har det givet mange henvendelser, tanker og bekymringer fra Foreningens medlemmer. Indtil videre varetager ansvarsområde 2 den officielle kontakt mellem Grundejerforeningen og Tranbjerg Varmeværk.

Der blev fra salen spurgt om Bestyrelsen havde hørt fra Århus Kommune om overdragelse af kommunale veje til private fællesveje. Hverken Bestyrelsen eller Tranbjerg Fællesråd har haft kontakt til kommunen omkring sådanne overdragelser. Hvis det bliver et ønske fra Århus Kommune, må det forudsættes at de berørte veje forinden renoveres således der ikke umiddelbart vil være udgifter forbundet hermed.

Mange ønskede mere information omkring de kommende arbejder i forbindelse med renoveringen af fjernvarmeledningerne og de ændringer det medfører i de enkelte boliger. Renoveringen berører os alle, og det er Varmeværkets intention, at kontakte de enkelte grundejere efter tur for at lave individuelle aftaler. Renoveringen er besluttet af Varmeværket og der er givet information herom på Varmeværkets generalforsamling. Bestyrelsen kontakter Varmeværket for et evt. informationsmøde og supplerende information.

Der var en generel snak omkring fortovene langs vejene, både de offentlige og Foreningens. Ved faldulykker indenfor Foreningens område, er det Foreningens forsikring, der vurderer et evt. erstatningsansvar. Men vi bør i fællesskab sikre, at der ikke er risiko for faldulykker. Enten ved at give den ansvarlige (område 2) besked hvis man konstaterer et problemområde, hvis det er indenfor Foreningens område. Ellers kontakte Kommunen for at påpege risikoen.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse af reviderede regnskaber

Kurt Hansted gennemgik regnskaberne for Grundejerforeningen og Vejfonden.

Kasseren blev rost for at have nedbragt posten restancer væsentligt ved ihærdigt opsøgende arbejde.

Herefter blev regnskaberne godkendt.

Der havde desværre indsneget sig en fejl på aktivsiden i balancen for Vejfonden. Den rigtige medtages i det kommende blad.

Herefter bød Formanden på Bestyrelsens vegne på en øl/sodavand til generalforsamlingen.

Godkendelse af revisor for det kommende år

Bestyrelsen foreslår uændret PricewaterhouseCoopers, hvilket blev vedtaget.

Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget 3 næsten enslydende forslag omkring fældninger af træer. De 3 forslag er samlet til 1, hvilket forslagsstilleren accepterede.

En del af de træer, der er fældet igennem årene, er fældet pga. skader eller påbud fra Kommunen. Der fældes ikke unødigt eller ukritisk, kun efter nærmere opfordring og aftale med gartneren. Hver enkelt sag vurderes. Efter debatten om forholdene og Bestyrelsen klare tilkendegivelse af, at der ikke fældes ukritisk, ønskede forslagsstilleren ikke forslag til afstemning, hvorfor det blev trukket tilbage.

Der var en opfordring til Bestyrelsen om evt. at genplante nogle træer i det grønne fællesområde.

Budget for det kommende år

Kasseren fremlagde budgetterne og disse blev taget til efterretning.

Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret 600,- kr. halvårligt. Der var ingen andre forslag, så Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen

a. Formand

Ole Bondrop modtog genvalg.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer

Knud Dreier modtog genvalg.

Jan Smidstrup ønskede ikke genvalg. Mette Sørensen stillede op og blev valgt.

Valg af 2 suppleanter

Jørgen Dahlgaard modtog genvalg.

Flemming Hansen og Jan Smidstrup stillede begge op og efter en skriftlig afstemning blev Flemming Hansen valgt med 38 stemmer og Jan Smidstrup fik 26 stemmer.

Eventuelt

Opfordringen til at genplante træer i fællesområderne blev gentaget, ligesom der blev udtryk ønske om andre skraldespande langs stierne.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og erklærede mødet for afsluttet.