indkaldelse

Generalforsamling 2007

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2007 kl. 19.30

 

Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent.

  2. Formandens beretning

  3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber

  4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

  5. Indkomne forslag.

  6. Budget for det kommende år.

  7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

  8. Valg til bestyrelsen.

  9. Valg af 2 suppleanter:

  10. Eventuelt.

Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar. Beretning, regnskab og indkomne forslag omdeles samt bringes her på siden

Bestyrelsen 

Regnskab 2006

Regnskab 2006
Ledelseserklæring
Revisionspåtegning
Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
Balance for Grundejerforeningen
Noter til årsrapporten
Resultatopgørelse for Vejfonden
Balance for Vejfonden  

Ledelsespåtegning

Hermed aflægge s årsregnskabet for 2006 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vej fonden.

Årsregnskabet indeholder efter vores opfattelse alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse

af foreningens drift i 2006 og foreningens økonomiske stiling pr. 31. december 2006.

Med hensyn til kommentarer til årsregnskabet og til foreningens aktiviteter i øvrigt, henvises til

den skriftlige beretning i bladet Vængerne nr. 1 2007 samt den aflagte beretning på generalforsamlingen.

Tranbjerg, den 20. februar 2007

Ole Bondrop formand

Kurt Hansted            Steen Boye                     Jan Smidstrup kasserer

Knud Dreier              Niels Risager                   Bettina Henneberg 

Den uafhængige revisors erklæring

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende bilede af fondens/foreningens aktiver,passiver og finansielle stiling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af fondens/foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med

den i årsregnskabet på side 4 beskrevne regnskabspraksis.

Århus, den 20. februar 2007

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab