Indkaldelse

Generalforsamling 2006

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2006 kl. 19.30

 

Tranbjerg Lokalcenter

Torvevænget 3

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens

 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber

 4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

 5. Indkomne forslag.

 6. Budget for det kommende år.

 7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.

 8. Valg til bestyrelsen.

 9. Valg af 2 suppleanter:

 10. Eventuelt.

Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar. Beretning, regnskab og indkomne forslag omdeles samt bringes her på siden

Bestyrelsen 

Dagsorden

GENERALFORSAMLING 2006.

Medlemmerne af grundejerforeningen "VÆNGERNE" indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag den 29. marts 2006 kl. 19.30 på Tranbjerg Lokalcenter, Torvevænget 3.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber.
 4. Godkendelse af revisor for det kommende år.
 5. Indkomne forslag - ingen modtaget.
 6. Budget for det kommende år.
 7. Fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår 600 kr. halvårlig (uændret).
 8. Valg til bestyrelsen. a. Formand: Niels Schriver (modtager ej genvalg). b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 årig periode: Knud Dreier (modtager genvalg). Jan Smidstrup (modtager genvalg). c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 årig periode Marianne Depenau (ønsker at fratræde)
 9. Valg af 2 suppleanter: Steen Boye (modtager genvalg).
 10. Eventuelt.

NB! De sidste par år, har det kun været muligt at få valgt 1 suppleant, og da der i år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer mangler der således medlemmer til at indtræde i bestyrelsen, samt suppleanter - så hermed en opfordring til at møde op på generalforsamlingen. Er du interesseret i at indtræde i bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om arbejdet.  

Ifølge vedtægterne, var sidste frist for rettidig indsendelse af forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, den 15. februar.

Beretning

Beretning for Grundejerforeningen Vængerne.

Perioden 30.03.05 – 29.03.06

Denne beretning for Grundejerforeningen Vængerne omtaler de væsentligste ting fra året, der er gået. Den vil blive suppleret med en mundtlig beretning på generalforsamlingen.

Ny fjernvarmeledning

Tranbjerg Varmeværk har nu også fornyet den del af hovedledningen, der går fra Den Integrerede Institution og frem til Skovgårdsvænget 530. Nu er arbejdet i vores område således afsluttet. Samarbejdet med Varmeværket er fungeret meget tilfredsstillende. Arbejdet blev afsluttet med en fælles gennemgang af de arealer, der har været berørt af arbejdet.

Ny lokalplan 740 Århus kommune har lavet lokalplan for området mellem Ingerslevvej og Orholt Allé. I bestyrelsen har vi diskuteret lokalplanen og fremsendte i den forbindelse indsigelse til kommunen.

Vi havde følgende indsigelser:

 • Da vi forudser, at grundejerforeningens stisystem vil blive brugt i forbindelse med, at den nye udstykning skal forbindes med Tranbjergs øvrige stisystem, har vi gjort opmærksom på, at den øgede anvendelse vil medføre en forøgelse af brugen af vores stier, og dermed give forøget omkostninger for grundejerforeningens medlemmer. Vi har derfor bedt kommunen om at sikre, at der bliver en aftale med kommunen og grundejerforeningen om drift og vedligeholdelse af stisystemet i det grønne område mellem Jegstrup- og Skovgårdvænget.  
 • Ønske om, at den tunge gennemkørende trafik ad Orholt Allé/Skovgårdsvænget minimeres.  
 • Vi har vurderet, at den beskrevne støjskærm vil bryde med det generelle indtryk af området, og vi har derfor bedt om, at der lægges vægt på at det grønne udtryk i området videreføres – både som skærm og som støjbælte.  
 • Desuden gør vi kommunen opmærksom på, at en støjskærm i dette område vil kunne medføre en øget lydbelastning i vores område – og vi gør opmærksom på, at dette naturligvis ikke er acceptabelt.  

Grønt område:

Beskæring m.m.: Beskæringen af bedene i det grønne område fortsætter. I år er vestsiden af fodboldbanen, det lille bed langs stien ud for baghaven af Skovgårdsvænget nr. 96, Tingstedet, området nord for kælkebakken samt det grønne hjørne i svinget ved Orholt Allé/Skovgårdsvænget blevet beskåret. Der er fældet nogle træer langs stierne, idet rødderne fik fliserne til at vippe. Enkelte træer er kroneløftet. Vi har fået henvendelse fra flere grundejere som synes, at beplantningen i de grønne områder bliver for voldsom og træerne for store. Vi har derfor fået beskåret noget af det – og resten må vente lidt endnu. I 2006 er det bl.a. beplantningen omkring legepladserne, som står for tur. Stier og veje: Vi har sørget for, at der på stisystemet er blevet rettet fliser op de steder, hvor der var en niveauforskel på over det acceptable. Desuden har vi været rundt for at se på standarden af fortovsfliserne på Skovgårdsvænget. Nogle steder står for tur til en udskiftning, men generelt er fliserne i en rimelig stand. I årets løb er en enkelt skraldespand udskiftet på grund af hærværk. Legepladser: På legepladsen mellem nr. 284 og 290 er hegnet, der var lavet af telefonpæle, blevet fjernet. Niveauforskellen på stien er udjævnet, og der er sat nyt fodhegn op langs stien. Desuden har der været småreparationer på legepladserne.

Bladet:

Grundejerforeningens blad Vængerne er udkommet 2 gange siden sidste generalforsamling. Bladet udkom i marts og december. I bladet har bestyrelsen orienteret om nogle af de ting, der er sket i løbet af året. Ifølge vedtægterne skulle der være udkommet 3 blade. Dette er desværre ikke sket, hvilket naturligvis er beklageligt. Bestyrelsen vil fremover stramme op omkring dette. I bladet gøres der også opmærksom på de ting, som grundejerne kan låne / leje. Det der kan lånes er: Rensebånd Det der kan lejes er: Nyt telt, borde og stole. Der er selvfølgelig også mulighed for, at grundejerne kan komme med indlæg til bladet, hvilket vi håber flere vil gøre. Vi har de sidste 5 år haft hjemmeside (www.vaengerne.dk) for grundejerforeningen. På hjemmesiden findes det sidst godkendte regnskab, foreningens vedtægter og deklaration for området.

Arrangementer:

Sct. Hans aften:

Denne Sct. Hans aften vil blive husket for sit gode vejr, de mange fremmødte og den gode musik, som blev leveret af bandet „Sand og Michelle Birkballe“. I teltene var det Jim og Jeff, der stod for underholdningen. De gjorde det som sædvanligt godt, og de skabte en god stemning i teltene. Bålet blev tændt og midsommervisen blev afsunget, og aftenen sluttede med festfyrværkeri, mens bålet brændte helt ned. Sct. Hans festen blev afholdt i samarbejde med grundejerforeningen Ejerlauget. Sct. Hans aften 2006 er allerede ved at blive planlagt. Charlie Dee vil underholde – og vi håber meget på godt vejr igen - og god tilslutning til arrangementet.

Fastelavn:

Grønløkkeskolen lagde, som sædvanlig, lokaler til årets fastelavnsfest, I år var mange udklædte børn mødt op; 55 i alt sammen med deres forældre/bedsteforældre. Tøndeslagningen foregik i 3 grupper, inddelt efter alder. Der blev i alt kåret 4 kattedronninger og –konger, for efter børnene havde slået katten af tønden, var det nemlig de voksnes tur. Der var desuden præmier til de festligste udklædte børn, og slikposer til alle. Vi synes det var en rigtig hyggelig formiddag. Dette var den skriftlige beretning. Den vil blive suppleret mundtlig på generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Niels Jørgen Schriver  

Regnskab

Regnskab 2005

Ledelseserklæring
Revisionspåtegning
Resultatopgørelse for Grundejerforeningen
Balance for Grundejerforeningen
Noter til årsrapporten
Resultatopgørelse for Vejfonden
Balance for Vejfonden

Ledelseserklæring

Hermed aflægges årsrapporten for 2005 for Grundejerforeningen Vængerne og for Vejfonden. Årsrapporten indeholder efter vor opfattelse alle de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift i 2005 og foreningens økonomiske stilling pr. 31. december 2005. Med hensyn til kommentarer til årsrapporterne og til foreningens aktiviteter i øvrigt henvises til den skriftlige beretning i bladet Vængerne nr. 1 2006 samt den aflagte beretning på  generalforsamlingen Tranbjerg, den    /     2006 Niels Jørgen Schriver formand  

Kurt Hansted Marianne Depenau Jan Smidstrup
kasserer    
     
     
Knud Dreier Niels Risager Ole Bondrop
Revisionspåtegning
Til medlemmerne i Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg J  
        
Vi har revideret årsrapporten for Grundejerforeningen Vængerne, Tranbjerg J for regnskabsåret 2005, der aflægges efter almindelig anerkendt regnskabspraksis og den for ikke erhvervsdrivende foreninger gældende lovgivning.
        
Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten.
        
Den udførte revision      
        
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
        
Vor revision omfatter ikke budgettet for 2006.   
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.  
Konklusion   
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2005 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2005.
        
        
Århus, den 1. marts 2006      
PricewaterhouseCoopers      
Statsautoriseret Revisionsintessentskab     
        
        
Ejgil Jensen statsautoriseret revisor
        

 

 

   
Resultatopgørelse for Grundejerforeningen  
    
2005 2004 Budget 2005 Budget 2006
    
Kontingenter 654.000 599.500 654.000 654.000
Overført til Vejfonden -130.800 -119.900 -130.800 -130.800
Nettorenteindtægter 933 951 3.000 0
Annoncer 2.700 1.620 1.600 2.000
Teltleje 5.200 2.900 3.200 4.000
Udlejning borde/stole 1.450 400 400 1.000
Diverse indtægter 5.000 8.008 500 0
    
Indtægter 538.483 493.479 531.900 530.200
    
Bestyrelseshonorarer 5.000 5.000 10.000 10.000
Kontorhold og lokaleleje 7.619 7.578 11.000 11.000
PBS-udgifter 9.008 8.820 12.000 12.000
UNItel og Internet 11.109 8.018 12.000 12.000
Vedligeholdelse og afskrivninger telt 14.907 13.566 17.000 17.000
Revision og advokatbistand 20.000 16.000 17.000 20.000
Bestyrelsesudgifter og -møder 44.705 42.082 45.000 45.000
Inkassoomkostninger 0 0 4.000 4.000
Repræsentation 161 404 1.000 1.000
Forsikring 5.410 4.575 5.000 5.500
Generalforsamling 2.061 1.941 3.000 3.000
Tab på restancer 0 0 1.000 1.000
Diverse udgifter 2.719 0 1.000 1.000
    
Administrationsomk. 122.699 107.984 139.000 142.500
    
Vedligeh. grønt område, fast 187.718 182.250 190.000 192.000
Beskæring 0 0 0 62.000
Vedligeh. grønt område, løst 80.022 88.41 70.000 17.000
Vedligeholdelse stisystem 7.313 15.081 13.000 12.000
Vedligeholdelse og afskrivninger    
legefaciliteter 41.108 34.873 36.000 12.500
Vandforbrug 857 451 500 500
Snerydning 73.990 34.611 30.000 30.000
Medlemsarrangementer 12.380 31.777 30.000 30.000
Bladdrift 15.413 14.275 20.000 22.000
Hjemmeside 5.233 5.525 7.000 7.500
    
Øvrige driftsomkostninger 424.034 407.384 396.500 385.500
    
Resultat -8.250 -21.889 -3.600 2.200
    
Balance for Grundejerforeningen   
    
  Note 2005 2004
    
Aktiver    
    
Legeplads   0 29.615
Telt   12.289 24.579
Anlægsaktiver  1 12.289 54.194
    
Bankindestående   264.523 221.942
Mellemregning Vejfonden   12.512 0
Tilgodehavende beløb   1.344 4.458
Restancer   8.000 10.800
Omsætningsaktiver   286.379 237.200
Aktiver   298.668 291.394
     
Passiver    
    
Saldo, primo   236.406 258.295
Årets resultat   -8.250 -21.889
Egenkapital   228.156 236.406
Leverandører af varer og tjenesteydelser  70.512 54.988
Kortfristet gæld   70.512 54.988
    
Gæld   70.512 54.988
    
Passiver   298.668 291.394
    
Noter til årsrapporten    
    
1 Anlægsaktiver   Legeplads Telt
     
Anskaffelsessum 1. januar 2005   118.463 36.869
Tilgang i årets løb   0 0
Anskaffelsessum 31. december 2005   118 36.869
Afskrivninger 1. januar 2005   88.848 12.290
Afskrivninger 2005   29.615 12.290
Afskrivninger 31. december 2005   118.463 24.580
       
Anlægsaktiver   0 12.289
     
Afskrives over   4 år 3 år
    
    
Resultatopgørelse for Vejfonden   
    
2005 2004 Budget 2005  Budget 2006
    
Renter og aktieudbytte 10.133 8.365 6.000 11.000
Overført fra“grundejerforeningen 130.800 119.900 130.800 130.800
Kursregulering, aktier 6.852 7.360 0 0
Diverse indtægter 1.125 1.003 0 0
    
Indtægter 148.910 136.628 136.800 141.800
    
Forbrugt til vedligeholdelse 23.609 16.456 100.000 100.000
Administration 0 100 0 0
    
Omkostninger 23.609 16.556 100.000 100.000
    
Årets resultat 125.301 120.072 36.800 41.800
    
Balance for Vejfonden    
   2005 2004
Aktiver    
    
Aktier, Nordea, 635 stk.   42.158 35.306
Finansielle aktiver   42.158 35.306
Bankindestående   709.394 578.433
Omsætningsaktiver   709.394 578.433
    
Aktiver   751.552 613.739
    
Passiver    
    
Saldo, primo   613.739 493.667
Årets resultat   125.301 120.072
Egenkapital   739.040 613.739
Mellemregning Grundejerforeningen Vængerne  12.512 0
Kortfristet gæld   12.512 0
Gæld   12.512 0
Passiver   751.552 613.739

Budget 2006

 
Budget 2006 og regnskab 2005
 20052004Budget 2005 Budget 2006
Kontingenter654.000599.500654.000654.000
Overført til Vejfonden-130.800-119.900-130.800-130.800
Nettorenteindtægter9339513.0000
Annoncer2.7001.6201.6002.000
Teltleje5.2002.9003.2004.000
Udlejning borde/stole1.4504004001.000
Diverse indtægter5.0008.0085000
Indtægter538.483493.479531.900530.200
Bestyrelseshonorarer5.0005.00010.00010.000
Kontorhold og lokaleleje7.6197.57811.00011.000
PBS-udgifter9.0088.82012.00012.000
UNItel og Internet11.1098.01812.00012.000
Vedligeholdelse og afskriv- niger telt14.90713.56617.00017.000
Revision og advokatbistand20.00016.00017.00020.000
Bestyrelsesudgifter og -møder44.70542.08245.00045.000
Inkassoomkostninger004.0004.000
Repræsentation1614041.0001.000
Forsikring5.4104.5755.0005.500
Generalforsamling2.0611.9413.0003.000
Tab på restancer001.0001.000
Diverse udgifter2.71901.0001.000
Administrationsomk.122.699107.984139.000142.500
Vedligeh. grønt område, fast187.718182.250190.000192.000
Beskæring00062.000
Vedligeh. grønt område, løst80.02288.54170.00017.000
Vedligeholdelse stisystem7.31315.08113.00012.000
Vedligeholdelse og afskriv- ninger legefaciliteter41.10834.87336.00012.500
Vandforbrug857451500500
Snerydning73.99034.61130.00030.000
Medlemsarrangementer12.38031.77730.00030.000
Bladdrift15.41314.27520.00022.000
Hjemmeside5.2335.5257.0007.500
Øvrige driftsomkostninger424.034407.384396.500385.500
Resultat-8.250-21.889-3.6002.200
 

Referat

Referat fra GENERALFORSAMLING 2006.

Generalforsamlingen onsdag d. 29. marts 2006

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af reviderede regnskaber

4. Godkendelse af revisor for det kommende år.

5. Indkomne forslag

6. Budget for det kommende år.

7. Fastlæggelse af kontingent

8. Valg til bestyrelsen

a. Formand

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

9. Valg af 2 suppleanter

10. Eventuelt.

Formand Niels Skriver bød velkommen til den årlige generalforsamling og indledte aftenen med dagsordenens punkt 1

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Peter Kaas som dirigent og han blev valgt. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.

Formandens beretning

Niels Skriver henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerende med følgende:

Bestyrelsen har gjort skriftlig indsigelse mod den kommende Lokalplan nr. 740 på punkter omkring den forventede øgede brug af Foreningens stisystem til Grønløkkeskolen. Århus Kommune bør støtte vedligeholdelsen af stien, da den i fremtiden kommer til at betjene områder udenfor Grundejerforeningen. Bestyrelsen har endvidere påpeget, at den kommende støjskærm bør udformes i overensstemmelse med de øvrige støjskærme/plantebælter i områderne. Der bør med den kommende udvidelse af boligområderne gøres en indsats fra Kommunens side for at formindske den gennemkørende tunge trafik.

Der er foretaget løbende beskæring af planter og buske, også efter henvendelse fra forskellige grundejere. I 2006 foretages der beskæringer omkring specielt legepladserne.

Efter henvendelse fra en grundejer vil Bestyrelsen gerne KRAFTIG opfordre/anmode hundeejerne om at huske at fjerne deres hundes efterladenskaber. Der er indrettet 2 hundetoiletter i området til fri afbenyttelse.

Sct. Hans-aften 2005 var en god aften. Ikke mindst p.g.a. det gode vejr. I år er der skrevet kontrakt med Charlie Dee som musikalsk indslag.

Årets teateraften med stykket 2 op og 1 i mente var ligeledes godt besøgt.

Den planlagte vinsmagning måtte desværre aflyses p.g.a. for få tilmeldinger.

Efter suppleringen af den skriftlige beretning var der mulighed for at stille spørgsmål.

Der blev debatteret en del omkring hunde og deres efterladenskaber i de grønne områder. Der var bred enighed om, at det er for dårligt at hundeejerne ikke rydder op efter deres dyr. Formanden opfordrede de fremmødte til evt. at skrive indlæg til Bladet "Vængerne" for at skabe opmærksomhed omkring problemerne. Hundetoiletterne benyttes af mange, men der er stadig en del der ikke tager hensyn til bl.a. alle de legende børn i de grønne områder. Nogle lufter endvidere deres hunde uden at have dem i snor, hvilket er meget generende for mange børn.

Der blev rejst spørgsmål omkring udformningen af den kommende støjskærm i det nye Lokalplanområde. I Lokalplanen er anvist en "grøn" skærm, men ikke præcist beskrevet et plantebælte som de eksisterende skærme. Den kommende stikrydsning ved Orholt Allé suppleres med et helleanlæg eller ligende. Fra Fællesrådets side er der i lang tid ønsket tunneler som i den øvrige del af Tranbjerg, men dette afvises konsekvent af Århus Kommune. Spørgsmålet kunne tages op med en ansvarlig politikker.

Herefter blev formandens beretning godkendt.

Fremlæggelse af reviderede regnskaber

Kurt Hansted gennemgik regnskaberne for Grundejerforeningen og Vejfonden.

Efter fremlæggelsen drejede spørgsmålene sig om posterne "Fast" og "Løs" vedligeholdelse af de grønne områder. Den faste beskrives som den planlagte vedligholdelse, herunder græsslåning, fejning m.v. Den løse beskrives som de forskellige ekstraarbejder, der udføres efter anmodninger fra forskellige grundejere og vurderet nødvendige af Marianne Depenau, der er ansvarlig for områderne.

I år er der anvendt en del sand på stierne til glatførebekæmpelsen. Måske lidt rigeligt blev det bemærket.

Det bemærkes at Foreningen ikke beskattes af renteindtægter m.v..

Som indskudt bemærkning omkring annoncer i Bladet "Vængerne" blev det oplyst, at åbningstiderne på Genbrugsstationen ikke passer. Redaktøren sørger for at revidere tiderne, så de passer med virkeligheden.

Herefter blev regnskaberne godkendt.

Godkendelse af revisor for det kommende år

Bestyrelsen foreslår uændret PricewaterhouseCoopers, hvilket blev vedtaget.

Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget en opfordring til debat omkring hundeejernes generelle manglende pli og problemer med hundenes efterladenskaber. Dette er medtaget under Formandens beretning, hvilket var fyldestgørende for forslagsstilleren.

Budget for det kommende år

Kasseren fremlagde budgetterne og disse blev taget til efterretning.

Herefter bød Formanden på Bestyrelsens vegne på en øl/sodavand til generalforsamlingen.

Fastlæggelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret 600,- kr. halvårligt. Der var ingen andre forslag, så Bestyrelsens forslag blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen

a. Formand

Bestyrelsen forslog Ole Bondrop, der blev valgt.

b. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

Knud Dreier og Jan Smidstrup var på valg og modtog begge genvalg.

c. 1 bestyrelsesmedlem for 1 år

Da Ole Bondrop blev valgt til Formand, skal der vælges 2 medlemmer for 1 år.

Bestyrelsen forslog Steen Boye. Bettina Henneberg lod sig også opstille. Begge blev valgt.

Valg af 2 suppleanter

Jørgen Dahlgaard og Mette S. Sørensen blev foreslået og valgt.

Eventuelt

Tidsfristen for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen i forbindelse med omdelingen af løbesedlerne i starten af februar blev berørt. Indkaldelsen og tidsfristen er i h.t. Vedtægterne.

Da sneen nu er smeltet er alt affaldet fra nytår m.v. kommet frem. Det blev foreslået, at afholde en fælles oprydningsdag i den grønne områder, og enkelte meldte sig allerede som deltagere. Der var bred enighed om det gode forslag og Bestyrelsen tager sagen op på et kommende møde.

Varmeværkets aflevering af den sidste etape blev bemærket, da planterne mange steder synes at have taget skade af kørsel med maskiner. Det bære også præg af affald fra gravearbejdet stadig ligge og flyder omkring plantebedene. En sag for den nye Bestyrelse.

Nye grundejere får tilsendt et brev fra Grundejerforeningen vedlagt Vedtægterne. Der har dog i enkelte periode været lidt problemer med at få oplysninger omkring nye ejere. Hensigten er, at alle tilflyttere får brev og Vedtægter.

På langt de fleste parceller skal der i h.t. deklarationen for området være 2 parkeringsplader. Nogle grundejere har lidt problemer med at få dette bragt i orden.

Det blev bemærket at Vængernes grønne områder bærer præg af god vedligeholdelse og høj standard.

Der blev rettet en stor tak til den afgående formand Niels Schriver og Marianne Depenau for deres store indsats i Bestyrelsen. Generalforsamlingen kvitterede for det store engagement med klapsalver.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under generalforsamlingen og erklærede mødet for afsluttet.